загальні умови торгівлі порталу

I. Загальні положення

 1. Послуги публікуються та надаються на веб-сайті www.perevozka.global (надалі - "Веб-сайт") постачальником PEREVOZKA s.r.o., зареєстрованим за адресою Arm. gen. Svobodu 6445/26, Prešov 080 01, IČO: 53 954 963, зареєстрованим в Торговому реєстрі Окружного суду Prešov, розділ: Sro, вкладка № 42655/P (надалі - "Оператор" або "Постачальник").

 2. Ці Загальні умови торгівлі (надалі - "ЗУТ") регулюють відносини між Постачальником та третіми особами, яким Постачальник надає різні послуги на Веб-сайті.

 3. Замовником (клієнтом) є будь-яка фізична або юридична особа, яка відправляє електронну форму замовлення товарів або послуг.

 4. Послуги, що надаються Оператором, ближче описані у Статті II цих ЗУТ і полягають зокрема в пошуку та перевірці відповідного вживаного автомобіля згідно з вимогами Замовника. Постачальник надає Замовнику професійну послугу, що полягає в тому, щоб Замовник міг самостійно вирішити, який вживаний автомобіль він купить, а який ні, на підставі інформації та знань, отриманих Постачальником.

 5. ЗУТ є обов'язковими як для Постачальника, так і для Замовника і в актуальному вигляді їх завжди можна знайти на Веб-сайті.

II. Послуги для Замовника

 1. Замовником є будь-яка фізична або юридична особа, яка зацікавлена в замовленні пакету послуг і, яка замовляє послуги перевезення вантажів, товарів або інші послуги Постачальника.

 2. Постачальник підтверджує отримання замовлення електронним листом на адресу, вказану Замовником. Угода про надання послуги виникає з підтвердженням замовлення Постачальником і оплатою Замовником. Зміна підтвердженого замовлення можлива тільки за угодою сторін.

 3. Постачальник надає свої послуги з понеділка до суботи, за домовленістю із Замовником також у неділю або в день відпочинку.

III. Замовлення та вартість послуг

 1. Вартість послуги визначається згідно з чинним Прайс-листом, опублікованим на Веб-сайті в день замовлення Послуги. Постачальник має право змінювати Прайс-лист, причому чинне видання Прайс-листа завжди публікується на Веб-сайті.

 2. Рахунок (податковий документ) зазвичай видається Оператором заздалегідь, перед наданням послуг Замовнику. Термін оплати рахунків становить 14 днів з дня видачі рахунку, якщо в Угоді не передбачено інше.

 3. Замовник зобов'язаний оплатити ціну за замовлену Послугу Постачальнику безготівковим переказом на його банківський рахунок, вказаний в рахунку, вчасно і належним чином. Постачальник не розпочне надання послуги до дня зарахування оплати на банківський рахунок Постачальника.

 4. За належну оплату вважається оплата, яка містить правильно вказані всі основні ідентифікаційні ознаки, вказані в рахунку, зокрема змінний символ, номер рахунку та суму. Без правильно вказаного змінного символу платіж не може бути призначений.

 5. Розірвання угоди до призначеного строку надання послуги можливе тільки за угодою або відмовою від угоди Постачальником. Постачальник може відмовитися від угоди письмово або електронним листом на адресу, зазначену в замовленні, якщо вимоги Замовника суперечать цим загальним умовам торгівлі або загальновизнаним правовим нормам. У такому випадку Замовник не має права на повернення будь-якої частини вартості послуг.

 6. Замовник не може відмовитися від купівлі-продажу, предметом якого є надання послуги, якщо послуга була почата з погодженням Замовника перед закінченням терміну відмови від купівлі-продажу.

 7. У разі розірвання угоди перед початком надання послуги Замовником з причин, що залежать від Замовника, Постачальник має право на скасування плати в розмірі 30 євро.

IV. Права та обов'язки Замовника та Постачальника

 1. Постачальник надає транспортні послуги, послуги, пов'язані з доставкою посилок, та інші послуги, пов'язані з транспортом.

 2. Постачальник зобов'язується надавати свої послуги з належною професійною дбайливістю, чесно, доречно, вчасно, добросовісно і відповідно до загальновизнаних норм, а також захищати законні інтереси Замовника.

 3. Замовник має право на належне і своєчасне надання інформації, встановленої Постачальником. Замовник зобов'язаний протягом усього періоду надання послуги надавати Постачальнику співпрацю, необхідну для досягнення цілей замовленої послуги.

V. Рекламації

 1. Замовник має право на рекламацію щодо наданої йому Послуги відповідно до загальновизнаних правових норм. Порядок рекламацій доступний тут.

 2. Замовник має право зробити рекламацію письмово, шляхом пошти за адресою місцезнаходження Оператора, або електронною поштою на адресу: perevozka.slovakia@gmail.com. Оператор зобов'язується повідомити результат вирішення рекламації протягом 30 днів з дати її отримання.

VI. Безпека та захист персональних даних

 1. Оператор заявляє, що всі персональні дані є конфіденційними і будуть використані лише для здійснення виконання угоди. Всі персональні дані, які добровільно надаються оператору, збираються, обробляються і зберігаються відповідно до чинного законодавства Словацької Республіки, зокрема відповідно до вимог Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і вільному руху таких даних, яким скасовується Директива 95/46/ЄС (загальний регламент про захист даних) (надалі - "Регламент") та Закону № 18/2018 З. з. про захист персональних даних і зміни та доповнення деяких законів (надалі - "Закон").

 2. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до "Принципів захисту персональних даних", доступних тут.

VI. Загальні та заключні положення

 1. У разі суперечки між положеннями ЗУТ та окремою угодою або домовленістю, перевагу мають відхилення, визначені в угоді. Застосовність ЗУТ або їх частини може бути виключена лише письмовою угодою між сторонами. Правові відносини, які не регулюються угодою та ЗУТ, підлягають чинному законодавству Словацької Республіки.

 2. Для комерційних відносин (а також інших правових відносин, які можуть виникнути з них) з фізичними особами, які не діють при укладанні комерційних угод згідно з цими ЗУТ у межах предмету своєї підприємницької діяльності, застосовуються, крім загальних положень Громадянського кодексу, також окремі закони, зокрема Закон № 102/2014 З. про захист споживача при продажу товарів або наданні послуг за договором, укладеним на відстані або поза приміщеннями продавця, та про внесення змін до деяких законів, Закон № 250/2007 З. про захист споживача та про зміну Закону Словацької народної ради № 372/1990 Zb. про адміністративні правопорушення в редакції пізніших положень.

 3. Замовник здійсненням замовлення підтверджує, що він прочитав ці ЗУТ і погоджується з ними в повному обсязі. Незалежно від інших положень цих ЗУТ, Постачальник не несе відповідальності перед Замовником за втрачений прибуток, втрачену нагоду або будь-які інші непрямі або наступні збитки внаслідок недбалості, порушення договору купівлі-продажу або в будь-який інший спосіб. У разі, якщо компетентним органам Словацької Республіки буде доведено неплатоспроможність будь-якого з положень цих ЗУТ, вони вважаються недійсними або невиконуваними, частково або повністю, чинність і виконуваність інших положень ЗУТ та залишок відповідного положення ЗУТ не підлягають змінам.

 4. ЗУТ діють у вигляді, зазначеному на веб-сайті оператора на день відправлення електронної форми замовлення, за винятком випадків, коли між сторонами в явній формі домовлено інакше.

 5. Органом нагляду є:
  Словацька торговельна інспекція (SOI)
  Інспекція SOI для Пряшівського краю
  Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
  Відділ виконавчого нагляду
  Відділ технічного контролю продукції та захисту споживача
  Тел.: 051/ 7721 597
  Факс: 051/7721 596
  E-mail: pr@soi.sk

У Prešov, 13.03.2023